Alleen door het creëren van nieuwe kansen is de CRISIS op te lossen

Als het om de kredietcrisis gaat, zien we dat het openbare debat zich uitsluitend richt op oorzaak, schuldvraag en welke ad hoc maatregelen politici belangrijk vinden om te nemen. Diepgaande analyses in breder verband ontbreken en een noodzakelijke visie opgrond van die analyses, van belangrijke trends, vernieuwingen en  noodzakelijke veranderingen wordt tot dusver (node) ontbeerd.  

Wat zijn de kenmerken van dit huidige openbare debat?

Deze zijn:

  1. We praten elkaar steeds meer de put in, en dat is ineffectief
  2. We praten elkaar na als papagaaien.
  3. We veronderstellen een waarheid, die niet onderbouwd wordt door grondige analyses.
  4. We lopen met oogkleppen op achter de feiten aan waardoor veel kostbare tijd nodeloos verloren gaat.
  5. We zien en praten slechts over bedreigingen van onze huidige welvaart waardoor we tot dusver geen oog hebben voor de enorme kansen die binnen handbereik liggen.
  6. Omdat er tot dusver geen regie is, ontbreekt een gemeenschappelijke visie voor de toekomst van Nederland.

Vernieuwingen en veranderingen zijn noodzakelijk en onontkoombaar

Het is noodzakelijk ons te realiseren dat de huidige fundamentele veranderingen primair een gevolg zijn van het einde van het Industriële tijdperk en de overgang naar het Kennis en Innovatietijdperk. Een soortgelijke fundamentele omwenteling in de maatschappij die we nu mee maken, vond 160 jaar geleden plaats bij de overgang van het Landbouw tijdperk naar het Industriële tijdperk. (*Voor een uitgebreide analyse zie het boek: Kansen na de Crisis)

De oorzaak van de kredietcrisis heeft dus in principe niets te maken met de fundamentele en onomkeerbare veranderingen tengevolge van de overgang tussen de twee genoemde tijdperken. Dit is een toevallige samenloop van omstandigheden die er de oorzaak van is dat de problematiek buitengewoon complex is en daarom moeilijk te doorgronden.

Men praat tot dusver alleen over de kredietcrisis en met geen woord over fundamentele veranderingen en wat die voor een ieder betekenen. In feite werken wij nog volgens werkwijzen, structuren, methodieken en bestuur, die reeds 10-15 jaar over hun houdbaarheidsdatum heen zijn zonder dat we ons bewust worden wat daarvan de schadelijke gevolgen zijn. De winnende strategie van vroeger is de verliezende strategie voor de toekomst geworden! CEO’s van bedrijven weten dan ook niet hoe ze met deze crisis moeten omgaan en geven blijk in paniek te zijn geraakt.

De overheden in de westerse wereld hebben m.b.t. de banken vooralsnog adequaat gehandeld. Maar het is naïef om te denken dat je daarmee als land, bedrijf, organisatie en individu klaar bent voor de eisen van het  nieuwe Kennis-en innovatietijdperk. De kredietcrisis vindt haar oorzaak in hebzucht, benoeming van verkeerde bestuurders bij banken en volstrekt onvoldoende toezicht. Daarmee is het vertrouwen in de financiële wereld ernstig geschaad. Maar bij het herstellen van dit vertrouwen moeten we ons realiseren, dat in de 21ste eeuw de factor kapitaal niet meer doorslaggevend zal zijn. In toenemende mate zal dat de factor kennis worden. Gevolg zal ondermeer zijn dat de banken zich anders moeten gaan organiseren en zich anders richting klant moeten opstellen. Het is belangrijk ons te realiseren dat de kredietcrisis niet in de context van het industriële tijdperk maar in die van het kennis-en innovatietijdperk moeten worden opgelost.

Drs. Riens Meijer

3 thoughts on “Alleen door het creëren van nieuwe kansen is de CRISIS op te lossen”

PJ Willemsen 10 jaar ago

Kennis is een ongrijpbaar fenomeen. Kennis is niet tastbaar en vluchtig. Daarbij komt dat het makkelijk verplaatsbaar is.
Ik denk dat we ons moeten realiseren dat productie de kern van de economie is. Zonder productie worden er geen producten vervaadigd. Kennis ondersteund de productie. Het is innoverend maar zeker niet de vervanging ervan.
De eigen economie heeft meer baat bij steun vanuit de overheid door het opwerpen van handelsbarrieres. Daardoor steunt men de productie met behoudt van werk.

e de jong 10 jaar ago

Wat m.i. misgaat in de plannen de crisis aan te pakken, is dat men hetgeen ziek was, nu weer beter wil maken. Ze willen de status quo van een jaar geleden weer terug, op dat niveau, onder die voorwaarden. Terwij lnu het juist tijd is voor platschieten en opnieuw beginnen. Laat de ziekte doorzieken en de zwaktes en leegtes kunnen afsterven. Op de vrijgekomen grond kunnen zich dan weer nieuwe initiatieven ontwikkelen.

De tijd van fictieve waardes, het in stand houden van bestaande lobbies, het accepteren van corrupte op diverse niveaus en de ‘alleenheerschappij’ van de Nijenrode broeders kan nu tot een einde komen.

I hope so!

Jos Immers 7 jaar ago

Zo E de Jong, de spijker op de kop 🙂 Alles wat slecht functioneert los laten. Kennisdragende koppelen aan de praktische handelingen. Ervaren en minder praten. Van ingewikkeldheden naar eenvoud. Dan blijft de gehele samenleving het snappen en kan er vertrouwen opgebouwd worden. Wat een kans!!!

Jos

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *