‘SVB is getransformeerd naar een Modern Overheidsbedrijf.’ SVB levert met MRS interessante casus op.

De Sociale Verzekerings Bank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van sociale zekerheid in Nederland. “Dit doen we allemaal met behulp van één groot en slim systeem dat de door ons ontwikkelde basisadministratie bevat.” De voice over in het animatiefilmpje refereert hier aan het Multi Regelingen Systeem (MRS). Het is dan september 2013, nu een jaar later en een miljoenenstrop verder, trekt de SVB de stekker uit dit ‘grote en slimme systeem’. “De deskundigen schatten het ongewijzigd doorgaan van het MRS in als zeer problematisch” meldt het SVB in het persbericht.

Verder lezen we: “Uit een nu opgeleverde tussenrapportage van de twee externe deskundigen blijkt dat het beoogde MRS zo complex en omvangrijk is, dat ze afraden hier ongewijzigd mee door te gaan. Verder adviseren zij de contractuele relatie met de implementatiepartner te beëindigen.” Deze implementatiepartner is CapGemini, een leverancier die over deze precaire situatie geen uitspraak doet ‘Capgemini hecht er aan om de verder goede relatie met SVB in stand te houden.’ Mmmmm….

Het is niet voor het eerst (en het zal ook niet voor het laatst zijn….) dat we hier binnen het ManagementSite Kennis Netwerk aandacht besteden aan falende ICT projecten binnen de Overheid. Je zou dan ook kunnen zeggen dat als er al ‘iets’ te besparen valt binnen de Overheid, dit gezocht kan worden binnen een scala aan IT projecten. Capgemini wil de ‘verder goede relatie graag in stand houden’. (zéér) Begrijpelijk bij projecten van deze omvang, maar de vraag is dan toch wat deze ‘goede relatie’, en die met ongetwijfeld vele andere IT dienstverleners, de belastingbetaler nog gaat kosten?

De Rijks Audit Dienst deed eerder dit jaar onderzoek naar de voortgang van het meerjarige MRS project. Hun bevindingen leveren een interessant inkijkje in het ‘reilen en zeilen’ van een (gemiddeld?) Overheidsorgaan. Zo merkt de RAD op:

  • Governance: “We stellen vast dat er een governance is, maar dat dat niet wil zeggen dat men ook zicht heeft op de inspanningen die nog moeten worden gedaan om een succesvol MRS systeem te implementeren. Er is op dit moment geen integraal zicht op de kwaliteit van het MRS-systeem noch op de datum van go-live, noch op de kosten die het project nog moet maken om tot de gewenste afronding te komen. Goed projectmanagement vraagt om inzicht in de vereiste inspanningen om te komen tot een goed product en het managen van de duivelsdriehoek: de spanning tussen tijd, geld en kwaliteit.”
  • Kritsch Vermogen: “Het inrichten en het daarna ook daadwerkelijk uitvoeren en naleven van een prettige sfeer waarin medewerkers zich niet geremd voelen zich te uiten met positieve en opbouwende kritiek is essentieel voor het op orde brengen van een hoog kritisch vermogen en zelfreflectie op de te nemen beslissingen.
  • Patronen: “Door de druk op planning vast te houden, is de neiging groter om parallel te gaan werken. Parallel werken leidt in de regel tot minder beheersing en kan leiden tot incident gedreven reageren.”
  • Communicatie: “Het niet zorgvuldige taalgebruik als regie nemen kan een beeld achterlaten en verwachtingen creëren die niet de lading dekken van de boodschap. Het gaat hier immers niet alleen om de regie overnemen, maar ook over het overnemen van de verantwoordelijkheid voor het opleveren van een werkend MRS.”

Bron: “Advies Implementatie MRS bij de SVB“. Conclusie kan eenvoudig (sic.) zijn: bij de SVB is er meer aan de hand dan alleen een ‘falend groot en slim MRS’……

Om één voorbeeld te geven uit het RAD rapport: ‘medewerkers die zich niet geremd voelen om hun mening te geven’. Inderdaad is dat essentieel voor thema’s als organisatieverandering en organisatie ontwikkeling. Dat geldt de komende jaren zeker voor de SVB want: “Eind 2013 bestond de interne personeelsbezetting bij de SVB uit 2.730 fte (3.002 medewerkers). De verhouding man/vrouw was 48/52 procent. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 47,4 jaar. Voor mannen lag de gemiddelde leeftijd op 50 jaar oud en vrouwen waren gemiddeld 45,1 jaar.” Zo meldt de SVB in het Jaarverslag 2013 .

Voor de SVB komt er alweer een nieuwe giga operatie aan nl. Strategisch HR(R)M Beleid (NB; met thema’s als: duurzame inzetbaarheid, vervangingsvraag, talentmanagement). Suc6, zeggen we dan.

(NB: er is één geruststellende mededeling van de voice over: “We blijven ontwikkelen en vernieuwen (…) om de kosten voor de samenleving zo laag mogelijk te houden.” Mooi. Toch? 😮 )

========

040215

Het PGB alarm (NB; de problematiek rondom het persoons gebonden budget, hier de uitbetaling van de vergoedingen) maakt het er voor de SVB niet beter op maar het past wel in de hiervoor geschetste lijn; helaas….. #pgbalarm: hoe Twitter de pgb-chaos aan de kaak stelde

3 thoughts on “‘SVB is getransformeerd naar een Modern Overheidsbedrijf.’ SVB levert met MRS interessante casus op.”

Jaap Reijling 8 jaar ago

Inderdaad de zoveelste. Hoe lang komt de overheid hier nog mee weg?
Op basis van een door mijzelf uitgevoerd promotieonderzoek binnen het ministerie van Defensie kom ik tot de conclusie dat de beleidsdirecties binnen de rijksoverheid te ver af staan van de uitvoeringspraktijk, waardoor ze slechts reageren op ‘mode-grillen’. Diverse rapporten tonen aan dat het ontwikkelen van nieuw beleid nog steeds wordt gezien als een estafetteloop waarin ‘het beleid’ het stokje overdraagt aan ‘de uitvoering’. Daarbij ontbreekt dan veelal een grondige analyse van de uitvoerbaarheid en invoerbaarheid van het beleid. Bovendien wordt een dialoog tussen uitvoerders en de verantwoordelijke politici gefrustreerd door aanwezige hiërarchische relaties. Naar ik aanneem zal ooit ‘hoog’ in de ambtelijke organisatie van Sociale Zaken een beslissing zijn genomen tot invoering van een dergelijk complex systeem. Na verloop van tijd is er dan geen weg meer terug. Bovendien is dit vaak een traject van jaren, waardoor verantwoordelijke ambtenaren al lang andere functies bekleden, mogelijk zelfs binnen andere ministeries. Dat is immers goed voor hun carrière!

Anders dan TESLA’s Elon Musk ontbreekt het Overheid en Publieke Sector aan de SOLL situatie….. – ManagementPro 8 jaar ago

[…] gecreëerd? Waarom wordt er niet ingegrepen op de structureel falende, miljarden verslindende IT projecten? Waarom wordt de overschrijding van € 130 miljoen op het project genaamd ‘Nationale […]

ORDINA Topman bij Commissie Elias: “Een op de tien keer gaat het met IT fout.” – ManagementPro 8 jaar ago

[…] ‘SVB is getransformeerd naar een Modern Overheidsbedrijf.’ SVB levert met MRS interessan… […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *