Tag: Rutte-verhagen

Val Kabinet Rutte of: ELK NADEEL HEEFT EEN VOORDEEL!

Het heeft geen enkele zin om lang stil te blijven staan bij het gegeven dat heer Wilders van zich zelf geen  toestemming heeft gekregen akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat waar hij zelf  zeven weken lang  aan heeft meegewerkt en verantwoordelijk voor is. Een niet te onderschatten voordeel van  heer Wilders`  manoeuvre is dat nu alle andere politieke partijen met de rug tegen de muur staan en kunnen aantonen dat zij wel bereid zijn hun eigen belang aan het overstijgende collectieve belangvan Nederlandondergeschikt te maken. De huidige politieke en economische crises dwingt hen daartoe.

Immers op korte termijn ( 30 april a.s.)  en dus vòòr de  nieuwe verkiezingen, moet op basis van de binnende EUovereengekomen 3 % norm een totaal pakket aan bezuinigen en hervormingen gereed zijn. Gebeurt dat niet op een aanvaardbare wijze dan zal Nederland daarvoor beboet kunnen worden en zal te rente op nieuwe leningen omhoog kunnen gaan. Mocht dit gebeuren dan heeft dat niet te overziende nadelige gevolgen voor de koopkracht van alle Nederlanders. En wat veel erger is dat Nederland dan in een neerwaartse spiraal van definitief verval zal komen.

Ik vraag me af of de politici zich dat allemaal voldoende realiseren.

Kabinet Rutte krijgt kans voor open doel

Een wereld die draait op fossiele brandstoffen(steenkool, gas en olie) is een wereld zonder toekomst. De fossiele brandstoffen raken op terwijl we er totaal afhankelijk van zijn. Behalve dat de voorraden op raken, worden ze ook nog eens sneller opgebruikt. De wereld draait momenteel nog voor 80% op fossiele brandstoffen en in Nederland zelfs meer dan 90%. Het is dus bittere noodzaak om over te schakelen op duurzame energie. Duurzame energie heeft alleen maar voordelen: het raakt niet op en vervuilt ons milieu niet.

Na de revoluties in landbouw, industrie en informatie hebben we in de 21ste eeuw te maken met de 4e revolutie: de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De 4e revolutie betekent dat op grote schaal geïnvesteerd zal moeten worden in duurzame energiebronnen en het verbinden van de elektriciteitsnetwerken. Dit staat haaks op het gevoerde beleid van de afgelopen Nederlandse kabinetten. Het energiebeleid van de Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door wispelturigheid, gebrek aan een constante visie op de benodigde ontwikkelingsrichting en weinig enthousiasme om een betrouwbare markt te ontwikkelen voor duurzame energie. Een nieuwe tak van industrie ET (Energie Technologie) biedt voor de energie problematiek uitkomst. ET is één van de snelst groeiende industrieën ter wereld en zal de katalysator van de vierde revolutie zijn. Een revolutie die groter is en meer impact zal hebben dan de IT- Revolutie.

Het Kabinet Rutte krijgt een kans voor open doel. Nu geen politiek gedribbel meer, maar het spel spelen dat leidt tot het realiseren van duurzame energie in Nederland. Daardoor zal er de komende tien jaar een nieuwe economische sector ontstaan met toegevoegde waarde van zeker euro 50 mrd en minimaal 50.000 hoogwaardige banen.

Bookmark and Share

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Casus Onderhandelen: Hoe Rutte-Verhagen Wilders zo ver hebben gekregen en omgekeerd.

Wat het debat over de Regeringsverklaring van het nieuwe Kabinet Rutte-Verhagen ons i.i.g. nu al heeft geleerd dat is dat er door beide partijen, Rutte-Verhagen vs. Wilders, fors wat water bij de wijn is gedaan.

Bestond eerst nog de indruk dat VVD en CDA flink in het stof hadden gebeten om aan de gedoogsteun van de PVV tegemoet te komen, nu blijkt dat ook bij de PVV de angel er voor een essentieel deel is uitgehaald.
Veelzeggend in dat verband is de nu opeens sterk gematigde rethoriek over de ‘dubbele paspoort affaires’: ‘Waarschijnlijk dienen we een gewone motie in.’ Nog niet eens zo heel lang geleden werd over dit item veel forser gefulmineerd. Het Haagse pluche verzacht toch, blijkbaar. 
Interessant hier is: wat is er gebeurd de afgelopen weken, daar in die achterkamertjes van ’s Gravenhage om dit Kabinet tot stand te kunnen krijgen? Hoe is er onderhandeld?
Exact zullen we dat niet weten, er werd niet getwitterd, maar misschien gebeurde dat op een manier zoals ook de officieren van het Amerikaanse Leger dat leren om o.m. te kunnen onderhandelen met tegenstanders zoals die in Afghanistan.
Deze entry gaat dan ook over onderhandelen, over Extreem Onderhandelen!

Vacatures

Teamhoofd Omgeving

Het Team Omgeving is gericht op vergunningverlening en de uitwerking en implementatie van ruimtelijk en planologische ontwikkelingen. Jouw team draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan het verwezenlijken van een energiepositief werk, woon en leef klimaat in Horst aan de Maas. Bekijk alle vacatures

Advertorial

Diversiteit in Rutte-Verhagen, mooi maar waar zijn de gehandicapten, jongeren, allochtonen?

Dat het kabinet Rutte-Verhagen donderdagochtend bij de Koningin slechts 4 vrouwen presenteert voor de nieuwe regeringsploeg zorgt voor nog al wat reuring. EU Commissaris & VVD prominent Neelie Kroes komt in opstand. Volgens FNV voorzitter Agnes Jongerius staat hiermee zelfs het gehele Nederlandse Voorkeursbeleid op de tocht!

Op zich mooi dat er aandacht wordt besteed aan de M/V samenstelling van de nieuwe ploeg toch lijkt mij de diversiteit focus wat eenzijdig want: – de ‘jongste’ in de nieuwe Regering is de toch alweer 40 jaar oude, beoogd Minister voor Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, – er is geen allochtone Nederlander te bekennen (nb; waarbij overigens nog steeds onduidelijk is wanneer een allochtoon nu een een autochtoon wordt….), – net zo min als, voorzover mij bekend, een lichamelijk gehandicapte.

Jongeren, allochtonen, gehandicapten behoren ook tot de diversiteit-definitie van ‘minderheden’ net zoals sexuele geaardheid, maar dat laat ik hier binnen de reflectie op de regeringsploeg maar even buiten beschouwing.

Opnieuw komt nu de discussie naar voren om een quotum in te stellen & dat dan maar direct ‘economisch Nederland breed’. Dan ga ik met ALCATEL CEO Ben Verwaayen mee die over dit onderwerp nog geen maand geleden verklaarde dat “het opstellen van quota een zwaktebod is”. Inderdaad.

Ik voeg er nog aan toe: als we dan toch ‘divers’ willen doen, denk dan aan diversiteit in kennis. Hoe die kennis vervolgens is ‘verpakt’ is (veel) minder relevant (nb; wellicht is Mark R. daarvan al uitgegaan….)

Laten wij het nu eerst eens zijn over het principe van Gelijkheid, gelijkheid in ons doen & laten. Pas als wij het daarover eens zijn c.q. gelijkgestemd, dan is Diversiteit ook écht succesvol toe te passen en niet alleen binnen de nieuwe Regering.

NB1; in de zojuist door het World Economic Forum gepubliceerde Gender Gap Index 2010 staat ons land op plek nr. 17; we zijn op weg; ahum. 😮

NB2; ook zojuist gepubliceerd & wel door Harvard Working Knowledge het onderzoeksrapport ‘It Pays to Hire Women in Countries That Won’t’. M.a.w.: onze nu ‘gediscrimineerde’ vrouwen worden straks weggekaapt door buitenlandse multinationals. De overige ‘diversen’ zullen hen dan waarschijnlijk spoedig volgen. 😮 😮

NB3; ook interessant & zojuist gepubliceerd door McKinsey ‘Moving women to the top: McKinsey Global Survey results‘. 😉


Bookmark and Share

Ook het Onderwijs verandert.

Er zijn vaak bijzondere omstandigheden voor nodig om veranderingen, veranderingen in processen, procedures, werkwijzen etc. noem het ‘organisatieveranderingen’, in gang te kunnen zetten; a sense of urgency dus.

Zo nam ik gistermiddag voor het eerst een dagdeel van één van de MasterClasses die ik verzorg op op CyberShot camera. Reden: door persoonlijke omstandigheden was één van ‘mijn’ studenten die middag verhinderd. Zij verzocht mij om de MC op te nemen zodat ze toch op de hoogte was van dat wat ik die middag te vertellen had. Te vertellen aansluitend aan de info die zij sowieso van mij ontvangt.

Wij, deze studenten & ik als hun docent, weten nu al dat ook de volgende MC wordt opgenomen en dat we daarvoor ook SKYPE inzetten. Reden: een 3-tal studenten verblijft op dat moment op meer exotische locaties. Dank de zegeningen van virtuele media.

(ook) Onderwijs geven & onderwijs volgen verandert, verandert ingrijpend & in rap tempo.

Als het niet zo realistisch was, was het leuk: Uit Bed, in Bad, op de Plee….

12.000 nieuwe zorgverleners belooft ons de nieuwe Regering Rutte-Verhagen (i.c. Wilders). Meer aandacht voor de cliënten in de Zorg dus!

Dat lijkt mooi, toch is het de bekende ‘druppel op de gloeiende plaat’. De zorgen in de Zorg zijn veel groter. Met 12.000 extra mensen zijn de bestaande vacatures nog niet eens volledig opgevuld. Vraag is zelfs of je het zorgberoep voldoende sexy kan maken om 12.000 mensen/studenten/werkzoekenden überhaupt geïnteresseerd te kunnen krijgen….

Overigens dit aspect lijkt sterk op het, ook bekende, ‘koekje van eigen deeg’: tussen de regels door lezen we in het Regeerakkoord onder het motto ‘scheiden wonen en zorg’ dat de zorgcliënten, de bewoners huur gaan betalen voor hun kamertjes…

In het filmpje van Koefnoen, da’s weer eens wat anders 😉 , zien we de gevolgen van een meer “efficiënte” Zorg. Aan het eind meldt de quizmaster wie er nu allemaal gewonnen heeft van deze “efficiencyslag” & op de vraag aan de verzorgende ‘Wat denk jij dat je nu hebt gewonnen?’ is het antwoord ‘Nix, denk ik……’

Thanx voor de vidtip Michelle & proficiat! 🙂

Bookmark and Share

Wie was Friedrich Wilhelm Raiffeisen? Over solidariteit e.a. tips aan dit & volgende kabinetten, ‘coöperatieve’ organisaties.

 

De AOW-ers, de jonge gezinnen, de kenniswerkers, de cliënten van de Zorg, de ambtenaren allemaal voelen zij het nieuwe Regeringsbeleid en dat terwijl er ook signalen zijn dat het goed gaat in ons land. De vraag die je jezelf dan kan stellen is: hoe staat er eigenlijk voor met de solidariteit?

Nederland is natuurlijk het land waar het woord ‘verzuiling’ is uitgevonden. Het past, blijkbaar, bij onze cultuur om alles keurig in hokjes te verdelen. Da’s wel zo handig & overzichtelijk. Komen er vervolgens politieke ideeën gebaseerd op het schisma dan is dat niet eens zo vreemd: ‘ieder voor zich & God voor ons allen’. Dat belooft nog wat.

Wat ik mezelf nu afvraag: kennen we Friedrich Wilhelm Raiffeisen nog?